ระบบสนามกอล์ฟ Golf Management System

ระบบสนามกอล์ฟระบบสนามกอล์ฟ

ระบบสนามกอล์ฟ ( Golf Management System ) ระบบสนามกอล์ฟ เป็นระบบบริหารสนามกอล์ฟช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสนามกอล์ฟอย่างเป็น ระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานสมาชิก งานรีเซฟชั่น งานด้านการบัญชีและการเงิน

รายละเอียดโปรแกรม ระบบบริหารสนามกอล์ฟ ( Golf Management System )

คุณสมบัติของโปรแกรม แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน

1.ส่วนงานรีเซฟชั่น

 •  การจองสนาม, จองแคดดี้, จองรถกอล์ฟ
 •  การลงทะเบียน
 •  สถิติผู้มาใช้สนาม (Member, Non member)
 •  การแข่งขันกอล์ฟ
 •  การบันทึกและคำนวณ Handicap ของสนาม (ตามกฏ USGA)

2.ส่วนงานทะเบียนสมาชิก

 •  การบันทึกและแก้ไข ทะเบียนสมาชิก, Non member
 •  การโอนและยกเลิก ทะเบียนสมาชิก
 •  การบันทึก, แก้ไข และยกเลิก บัตรสมาชิก
 •  การควบคุมจำนวนครั้ังที่สมาชิกไปใช้สิทธิในสนามที่มีสัญญาแลกเปลี่ยนการเล่นกอล์ฟสำหรับสมาชิก
 •  การออกใบแจ้งหนี้ค่าบำรุงสมาชิก, ค่าโอนสมาชิกและค่าอื่นๆ
 •  การเก็บค่าบำรุงสนามกอล์ฟ รายครั้ง, รายเดือน, รายปี

3. ส่วนงานบัญชีและการเงิน

 • บันทึกการจ่ายเงินแคดดี้ แบบ Bar Code และแบบตัดผ่านธนาคาร
 • บันทึกและแก้ไขอัตราราคา Green Fee
 • แก้ไขและยกเลิกคูปอง Green Fee ที่มีปัญหา
 • การแก้ไขการชำระเงิน
 • การบันทึกรายได้อื่นๆ
 • รายงานการเก็บเงินประจำวัน
 • รายงานการยกเลิกคูปองประจำวัน
 • รายงานคูปองหมดอายุ
 • รายงานภาษีขาย, ภาษีสรรพสามิต (Update โครงสร้างภาษีของรูปแบบใหม่เริ่มใช้ 1 ม.ค. 57)
 • รายงานการจ่ายเงินแคดดี้
 • รายงานการเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิก
 • รายงานรายได้อื่นๆ
 • รายงานสรุปรายได้รวม

4. ส่วนงาน Starter

 •  บันทึกหมายเลขแคดดี้, รถกอล์ฟ ผ่าน Bar Code
 •  รายงานรายละเอียดและสรุปแคดดี้/รถคาร์ท