ระบบจัดการร้านอาหาร Restaurant Management System

ระบบจัดการร้านอาหาร
ระบบจัดการร้านอาหาร

 

ระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant Management System) ระบบร้านอาหาร ถูกออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการร้านอาหาร โดยที่โปรแกรมสามารถทำงานได้พร้อมกันหลายเครื่อง(LAN) หรือทำงานเครื่องเดียว(Stand Alone) ก็ได้ อีกทั้งยังรองรับการทำงานร่วมกับเครื่อง Pocket PC อีกด้วย

 

 

 

 

 

 รายละเอียดโปรแกรม

ระบบจัดการร้านอาหาร

 

1 ส่วนของการทำงานหน้าร้าน (Front End)

 •  สามารถจัดเก็บข้อมูลการสั่งอาหารได้
 •  สามารถระบุหมายเหตุการปรุงสำหรับอาหารแต่ละอย่างที่สั่ง เช่น ไม่ใส่ผงชูรส, ไม่ใส่พริก, เผ็ดน้อย เป็นต้น
 •  สามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งอาหารไปยังห้องครัวต่างๆ ได้
 •  สามารถย้ายโต๊ะอาหารได้
 •  สามารถรวมบิลหรือแยกบิลก่อนการชำระเงินได้
 •  สามารถยกเลิกการเปิดโต๊ะได้
 •  สามารถกำหนดส่วนลด และค่าบริการในขั้นตอนการเช็คบิล แล้วพิมพ์ใบเช็คยอดได้
 •  ใน ขั้นตอนการเก็บเงิน สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ชำระด้วยเงินสด, ชำระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น  และสามารถคำนวณเงินทอนจากยอดเงินที่รับมาในการชำระเงินได้
 •  สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ(ABB)หลังการชำระเงินได้
 •  สามารถยกเลิกใบเสร็จ และพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินอย่างย่อได้
 •  สามารถออกใบเสร็จเต็มรูป เมื่อลูกค้าต้องการได้
 •  สามารถ พิมพ์รายงานต่างๆ ได้ เช่น ยอดขายประจำวัน, ใบปะหน้า สรุปเก็บเงิน, ใบสั่งอาหารประจำวัน, ลูกหนี้, ลูกหนี้คงค้าง, การชำระหนี้, สินค้าคงเหลือประจำวัน, ยอดขายสินค้า, รายการยกเลิก ABB และวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร เป็นต้น
 •  สามารถบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์ EXCEL
 •  สามารถแก้ไข หรือจัดรูปแบบของรายงาน ให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการได้
 •  มีระบบรับชำระหนี้สำหรับลูกหนี้
 •  ในกรณีที่ลืมปิดสิ้นวัน สามารถเปลี่ยนวันที่ปัจจุบันเป็นวันที่ที่ลืมปิดสิ้นวัน แล้วปิดสิ้นวันได้

2 ส่วนของการทำงานหลังร้าน (Back End)

 •  มี ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน สามารถกำหนดการเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ การใช้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าไปใช้งานในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง และที่สำคัญคือ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับกิจการได้
 •  สามารถจัดรูปแบบเอกสาร เช่น ใบสั่งอาหาร, ใบเช็คยอด, ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ เป็นต้น ให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการได้
 •  สามารถเก็บข้อมูลหลักได้ เช่น เมนูอาหาร,กลุ่มอาหาร, ข้อมูลโต๊ะ, ข้อมูลเครื่องพิมพ์ ABB , กำหนดรายละเอียดบริษัท เป็นต้น
 •  สามารถกำหนดเลขที่อัตโนมัติให้กับเอกสารต่างๆ และกำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสารได้
 •  สามารถพิมพ์ใบเสร็จเต็มรูปของวันที่ปัจจุบัน และใบเสร็จย้อนหลัง ตลอดจนสามารถพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินได้
 •  มีระบบสินค้าคงคลัง ที่ช่วยในการบริหารสต็อกคงเหลือ และสามารถคำนวณต้นทุนแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ได้
 •  มี ระบบภาษี ที่ช่วยในการสรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการ และออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานภาษีขาย, รายงานสรุปภาษีขาย และรายงานภาษีขายรวม เป็นต้น
 •  สามารถบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์ EXCEL
 •  สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้

3 ส่วนของการออกแบบหน้าจอ (Panel Design)

 •  สามารถเพิ่ม/ลบ ปุ่มเมนูอาหาร ตลอดจนกำหนดรายละเอียด และรูปแบบของปุ่มเมนูอาหารได้
 •  สามารถกำหนดขนาดหน้าจอแสดงผลของแต่ละ Profile ได้
 •  สามารถกำหนดขนาด/ลักษณะของปุ่มเมนูอาหาร ปุ่มหมายเลขโต๊ะ และปุ่มหมายเหตุการปรุงได้
 •  สามารถกำหนดรูปแบบ และตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานให้กับปุ่มเมนูการทำงานต่างๆ ตลอดจนสามารถกำหนดตำแหน่งการจัดวางปุ่มเมนูการทำงานได้